Privacy en cookieverklaring

Privacy en cookieverklaring

We nemen jouw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke informatie

Als je gebruikmaakt van onze website en onze dienstverlening, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan er altijd zorgvuldig mee om. Met dit privacystatement willen wij je daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we dat doen en het doel ervan.

Bescherming persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens van jou door middel van cookies.

 • IP-adres;

 • browsergegevens;

 • voorkeurstaal;

 • bekeken producten.

Als je gebruikmaakt van onze diensten of (om andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij gegevens die je direct aan ons verstrekt ook opslaan. Het gaat onder meer om:

 • voornamen en achternaam;

 • adresgegevens;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • bankgegevens;

 • overige informatie die je actief aan ons verstrekt in correspondentie, per telefoon of tijdens persoonlijk contact. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

Waarvoor gebruiken we gegevens?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Wij baseren ons op de onderstaande grondslagen:

 1. toestemming;

 2. uit te voeren overeenkomst;

 3. wettelijke verplichting;

 4. gerechtvaardigde belangen zoals marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverlening. Hierbij kijken wij altijd eerst of wij vinden dat jouw belangen zwaarder wegen.

Hieronder beschrijven we waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke grondslag(en) wij ons baseren. Wij gebruiken persoonsgegevens om:

 • je te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken (2);

 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden (1,2,4);

 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren. O.a. het versturen van uitnodigingen en herinneringen, het uitvoeren van werkzaamheden, het uitvoeren van analyses ten behoeve van behandelingen, het beoordelen van de resultaten van onze werkzaamheden, het leveren van goederen of diensten (2);

 • foto’s van de behandeling te publiceren op o.a. Instagram en Facebook (1,4);

 • de afhandeling van de betaling te regelen (3);

 • een (commerciële) nieuwsbrief aan jou te versturen (1,4);

 • aan (re)marketing voor online advertenties te kunnen doen (1,4);

 • door jou gevraagde informatie toe te sturen, zoals offertes (1,2,3,4);

 • een sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen (1,2,4);

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (3);

 • het voorkomen van misbruik (3,4).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Wij verzamelen verder alleen persoonsgegevens van onze klanten die jonger zijn dan 16 jaar met toestemming van de ouders of voogd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van acne bij de minderjarige en er producten gebruikt moeten worden en/of er een behandelverslag moet worden opgemaakt.

Gegevens delen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie waarin een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst. Of de situatie waarin het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft. Hieronder geven wij een aantal specifieke situaties aan waarin wij jouw gegevens delen met derden.

 • Bij een transactie in de webshop van www.residencedebeaute.nl word je verwezen naar de website van een zogenaamde payment processor via een beveiligde verbinding. Jouw betaalgegevens (login of Ideal) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden door evelienresidencedebeaute.nl in beginsel niet opgeslagen.

 • Wij maken gebruik van websitebeheerders en hostingbedrijven voor het hosten van onze website. De hostingprovider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

 • Onze accountant/boekhouder ontvangt de gegevens die op jouw factuur staan.

 • We gaan er vanuit dat het niet zo ver hoeft te komen, maar mocht de situatie zich voordoen dat wij van mening verschillen en er een juridisch geschil ontstaat, dan kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor de juridische procedure.

E-mailadres laten verwijderen

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt dan uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waarmee je onze website bezoekt,. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer en in onze cookieverklaring.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.

 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 • Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen (zoals versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication) zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten residencedebeaute.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Als jij bent begonnen met het plaatsen van een bestelling, maar deze niet afrondt, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van de maand verwijderd van onze server.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons CRM- en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 2 jaar na het verlopen van deze wettelijke verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn gelden, tenzij er voor ons wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer of korter te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; of

 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of

 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Résidence de Beauté B.V.

Dorpstraat 61

4851 CK ULVENHOUT

info@residencedebeaute.com

KvK: 68223692

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen aangaande jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verandering privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van februari 2020. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als er wijzigingen zijn, worden deze gepubliceerd op onze website. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Chat openen
1
WhatsApp met RDB
Hallo, waarmee kunnen wij je helpen?

Onze openingstijden zijn:
Ma-wo van 09.00-21.00 uur
Do-vrij 09.00-19.00 uur
Zaterdag van 09.00-17.00 uur